תנאי העסקת מטפל זר בסיעוד

 

חשוב לדעת כי בין המטופל (מעסיק) לבין המטפל הסיעודי (העובד) קיימים קשרי עבודה ויחסים של עובד ומעביד, ויש לנהוג על פי החוק הנהוג בישראל.

 

שכר המטפל – נגזר משכר המינימום במשק.

משכר המינימום במשק רשאי המעסיק לנכות סכומים הקבועים בחוק, בגין: מגורים, כלכלה, ביטוח בריאות וכדומה.

מקדמה שבועית – בסך 100 ₪ הינה חלק ממרכיב השכר החודשי.

מנוחה שבועית – יום בשבוע המוסכם על המעסיק והמטפל כיום המנוחה השבועי של המטפל.

חופשת חגים – המטפל זכאי ל – 9 ימי חג במהלך שנת העבודה, מתוך רשימת החגים של שגרירות ארץ מוצאו.

ביטוח לאומי – המעסיק ישלם ביטוח לאומי בגובה 2% משכרו של המטפל.

ביטוח רפואי – המעסיק יסדיר עבור המטפל ביטוח רפואי במשך כל תקופת העסקתו.

הבראה – בתום שנת עבודה ראשונה ישלם המעסיק 5 ימי הבראה, בתום שנה שנייה ושלישית 6 ימי הבראה, שנה רביעית ומעלה 7 ימי הבראה. תעריף יום ההבראה משתנה מעת לעת.

חופשה שנתית – על פי חוקי העבודה במדינת ישראל זכאי המטפל ל-14 ימי חופשה עם ותק עד 5 שנים, אחרי 6 שנים – 16 יום, אחרי 7 שנים – 18 יום, אחרי 8 שנים – 19 יום.

הפרשות לפנסיה – בינואר 2008 נכנס לתוקפו צו הרחבה לביטוח פנסיוני (הפרשות לפנסיה) לעובדים זרים. כל עוד לא הוקמה ע"י המדינה קופה להפרשות הפנסיה, ישלם המעסיק את כספי הפנסיה בסיום ההעסקה.

פיצוי פיטורין – עובד שעבד מעל שנה ברציפות אצל אותו המעסיק, ועבודתו הופסקה ע"י המעסיק מכל סיבה שהיא, זכאי לפיצויי פיטורין  על פי החוק הנהוג בישראל.

הודעה על הפסקת עבודה – בחוק נקבעה החובה על המעסיק ועל העובד לתת הודעה מוקדמת לפני פיטוריו או לפני התפטרותו.

 

המלצות:

זכאי חוק סיעוד –  יש לפנות לחברת הסיעוד לשם קבלת השתתפות חודשית בשכר המטפל הסיעודי וכן בקבלת החלק היחסי של פיצויי הפיטורין וההפרשות לפנסיה.

בעלי ביטוח סיעודי – יש לפנות לחברת הביטוח לשם בדיקת זכאות לתשלום ההוצאות הכרוכות בהעסקת המטפל הסיעודי.