הואיל: ובין המטופל (מעסיק) לבין המטפל הסיעודי (העובד) קיימים קשרי עבודה ויחסים של עובד מעביד יש לנהוג על פי החוק הנהוג בישראל.

להלן עיקרי התנאים להעסקת עובד:

חישוב השכר החודשי:
שכר העובד לא יפחת משכר המינימום הקבוע בחוק.
על פי פסיקת הדין הארצי לעבודה, עובד המועסק במתן טיפול סיעודי, המתגורר בבית מעסיקו, אינו זכאי לגמול עבור עבודה בשעות נוספות, גם אם המטופל זקוק להשגחה של 24 שעות ביממה. המשכורת תשולם בשקלים ולא יאוחר מה-9 לחודש.
השכר מתעדכן מעת לעת, יש לפעול בהתאם לפסיקה האחרונה.
א. ניכויים מהשכר
מעסיק רשאי לנכות, משכר המינימום הקבוע בחוק, עבור הניכויים המותרים על פי חוק - ניכוי מגורים, ניכוי מים וחשמל, ניכוי ביטוח ותשלום בשווה כסף עבור מזון.
ב. מקדמה שבועית על סך 100 ש"ח, הינם חלק ממרכיבי השכר, וניתן לשלמם על פי בקשת העובד ישירות אליו, לפני יציאתו ליום המנוחה השבועי.
מנוחה שבועית:
יממה. ממוצאי שבת עד יום ראשון בערב. (אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים).
חופשת חגים:
העובד/ת זכאי ל-9 ימי חג במהלך שנת העבודה - מתוך רשימת החגים של שגרירות ארץ מוצאו.
ביטוח לאומי:
המעסיק ישלם ביטוח לאומי בגובה 2% משכרו של העובד/ת.
ביטוח רפואי:
המעסיק יסדיר עבור העובד/ת ביטוח רפואי במשך כל תקופת העסקתו. היה ותקופת ההעסקה תופסק מכל סיבה שהיא, מתחייב המעסיק להמשיך לבטח את העובד/ת שבועיים ימים מיום סיום העבודה.
הבראה:
בתום שנת עבודה ראשונה ישלם המעסיק 5 ימי הבראה, בתום שנה שנייה ושלישית ישלם 6 ימי הבראה, ובהמשך על פי הנהוג בחוק.
חופשה שנתית:
על פי חוקי העבודה במדינת ישראל זכאי המטפל ל-12 ימי חופשה שנתית (יום חופש עבור כל חודש עבודה) - וזאת בעד כל אחת מ-4 השנים הראשונות. יצויין כי מספר ימי החופשה הם ימי עבודה ואינם כוללים סופי שבוע. עובד אשר יתבקש להישאר במהלך החופשה בבית המעסיק, יתוגמל בסך שייקבע בין הצדדים.
פיצויי פיטורין:
עובד שעבד מעל שנה ברציפות אצל המעסיק, והמעסיק הפסיק את עבודת המטפל מכל סיבה שהיא (פטירת המטופל דינה כפיטורין), העובד זכאי לפיצויי פיטורין בגובה שכר המינימום הנכון למועד התשלום X מספר שנות העסקה.
הודעה על הפסקת עבודה:
בחוק נקבעה החובה על המעסיק ועל העובד לתת הודעה מוקדמת בכתב לפני פיטוריו או לפני התפטרותו. בששה חודשי העבודה הראשונים - יום אחד לכל חודש עבודה. מהחודש השביעי ועד תום שנת העבודה הראשונה - ששה ימי עבודה ועוד יומיים וחצי לכל חודש עבודה. לאחר שנת עבודה - חודש. מעסיק שיפטר ללא מתן הודעה מוקדמת, ישלם לעובד פיצוי בגובה השכר שהיה מקבל העובד לו היה מועסק באותה התקופה. עובד שיפסיק עבודתו ללא הודעה מוקדמת, ישלם למעסיק פיצוי השווה לשכר שהיה מקבל לו היה מועסק באותה התקופה.
המלצה:
בתום שנת העסקה, ניתן להאריך את תקופת ההסכם לתקופה נוספת של 12 חודשים וזאת בהסכמת שני הצדדים ובחתימה על הסכם חדש.
פרופיל חברה העוסקת בהשמת כח אם זר ומטפלים סיעודיים
מטפלים סיעודיים, לויי המטופל, מסייעות, השמת כח אדם מחוץ לארץ,ביטוח רפואי עוד..
סניפי החברה בהם ניתן למצוא מפלים סיעודיים ליוויצמוד תשובות להשמת כח אדם זר
תהליכי קליטת עובד זר לעבודה כמטפל  הסדר הויזה ביטוח רפואי טיפול סיעודי
תנאי העסקת עובד זר מטפל סיעודי הקשר עם ביטוח לאומי
מקורות המימון ממשרד הבטחון ביטוח לאומי ועוד..
טפסי ביטוח לאומי משרד הבטחון עבור עודים זרים ומטפלים סיעודיים
צור קשר עם איתני מור
איתני מור מטפלים סיעודיים מחו"ל - תנו לנו לדאוג לכם 
פרופיל חברה | שרותי החברה| מפת סניפים | שלבי התהליך | תנאי העסקה | מקורות מימון | טפסים להורדה | צור קשר | 
זברה - פתרונות אינטרנט מתקדמים